De Baander Smilde

Algemene voorwaarden

Algemeen:

 Alle genoemde prijzen gelden per avond of weekend (tenzij anders beschreven).Genoemde prijzen op de site zijn exclusief 21% BTW. Voor bezorgen rekenen wij bezorg kosten. 

 De overeenkomst:
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds tap- en tent verhuur Tap en tent verhuur Timmer, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

 Duur van de overeenkomst:
Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen telefonisch of per e-mail zijn overeengekomen.

 

Levering en terug bezorging:
Gehuurde goederen met uitzondering van het tap en koel buffet kunnen bij de verhuurder op worden gehaald bij beëindiging van het huurcontract, door de verhuurder op te laten halen of aan de verhuurder terug te geven. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zullen hier vervoerskosten aan verbonden zijn voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vooraf dient men aan te geven of geleverde tenten door verhuurder of door huurder zelf worden opgebouwd en afgebroken, voor opbouwen en afbreken van tenten door verhuurder worden extra kosten in rekening gebracht. 
Indien de datum voor retour nering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huur termijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding. 
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 Controle op goede staat van de goederen:
De huurder is verplicht gelijk na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. 
Indien de huurder de verhuurder niet wijst op gebreken van de levering, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd in te stemmen.
 

Verplichtingen huurder:
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o. a. ten
aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; 
2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
3. De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
5. Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

1. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en 
beschikkingen enz. 
2. Het terrein c. q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; 
3. Voldoende gelegenheid voor aanvoer en afvoer van gehuurde; 
4. Aansluitmogelijkheden voor gehuurde elektrische apparaten. 
5. Het afsluiten van een verzekering van het gehuurde vanaf het tijdstip dat het gehuurde onder zijn hoede valt, dan wel zijn eigen verzekering ruim van te voren in kennis stellen dat hij gehuurd goed onder zich heeft.

Veiligheid en Verzekering:
Veiligheid is een zaak van de huurder zelf.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.

Reparatie:
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
 
Schade en gebreken:
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c. q. verrichten. 
Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. De verhuurder is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. 
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van on vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
 

Aansprakelijkheid:
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder te zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Vervanging:
Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Wijzigingen:
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge neven afspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Betaling:
Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Toepasselijk recht:
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Geschillen:
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Offerte:
* Offertes zijn voor beide partijen vrijblijvend en geldig totdat u tot bestelling overgaat.

Huurprijs:
* De huurprijs wordt bepaald aan de hand van onze administratie, deze is beslissend tot dat het tegenbewijs door de huurder is geleverd.
* Voor rekening van huurder zijn alle rechten, belastingen en legeskosten die in verband met de huurovereenkomst worden geheven.
* Bedragen op de offertes en bevestigingen zijn exclusief de BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Huurtermijn:
* de standaard huurtermijn bedraagt 1 dag tenzij anders overeengekomen.
* De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen.

Annulering:
* Een annulering staat wettelijk vast indien deze aangetekend door ons is ontvangen of persoonlijk bij ons is afgegeven en door ons is bevestigd.
* Bij annulering binnen 90 dagen voor de leveringsdatum kan 50% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij annulering binnen 30 dagen voor de leveringsdatum kan 90% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij annulering binnen 14 dagen voor de leveringsdatum kan 100% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij sneeuw, vorst of stormachtige weersomstandigheden kan Tap en Tentverhuur De Baander de overeenkomst annuleren en/of de gehuurde materialen terug halen, de huurder kan Tap en Tentverhuur De Baander hiervoor niet aansprakelijk stellen en de gemaakte kosten niet verhalen.

Aflevering:
* De huurder zorgt er voor dat het terrein goed bereikbaar is en dat de ondergrond vlak en vrij van obstakels is.
* De huurder heeft het recht om het materiaal bij levering te (laten) keuren, indien de huurder geen gebruik maakt van dit recht dan heeft de huurder het materiaal in goede en gebruiksklare staat ontvangen.
* Reclame over een defect of tekort dienen direct na ontvangst van het materiaal mondeling of telefonisch te worden gemeld, reclames achteraf worden niet gehonoreerd.

Gebruik en wederzijdse verplichtingen:
* Alle gehuurde materialen blijven eigendom van Tap en Tentverhuur De Baander.
* de huurder is verplicht het materiaal tijdens de huurtermijn in goede staat te onderhouden en te gebruiken volgens de bestemming.
* Tap en Tentverhuur De Baander is bevoegd om tijdens de overeengekomen huurtermijn controle uit te (laten) oefenen op het gehuurde materiaal.
* Het is het niet toegestaan om de gehuurde materialen weg te voeren van het overeengekomen aanvoer adres. Afwijking is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tap en Tentverhuur De Baander.
* Huurder is bekend met de toestand van het terrein en is aansprakelijk voor schade die aan het terrein wordt toegebracht, zowel boven als onder de grond. Tap en Tentverhuur De Baander dient zich bij het plaatsen van de materialen te houden aan de aanwijzingen zoals die door de huurder worden gegeven.
* Het is niet toegestaan om aan of op de gehuurde goederen te plakken, knippen, spijkeren, nieten, schilderen of andere veranderingen aan te brengen, de kosten voor reparatie, reiniging of vervanging zijn voor rekening van de huurder.

Aansprakelijkheid:
* Tap en Tentverhuur De Baander kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt aan de huurder of aan derden zowel tijdens de opbouw, afbraak of stand van de gehuurde materialen. De huurder dient hiervoor een aansprakelijkheid verzekering af te sluiten.
* De huurder is verantwoordelijk voor ongevallen die veroorzaakt worden door vrijwillig personeel c.q. helpers. Tap en Tentverhuur De Baander is niet aansprakelijk voor de helpers en voor de schade die zij oplopen of aan derden berokkenen.
* alle kosten die voortkomen uit verkeerde plaatsing, in strijd met de wet- en regelgeving zijn voor rekening van de huurder.
* De huurder is verantwoordelijk voor alle gehuurde materialen, bij beschadiging en vermissing wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
* Tap en Tentverhuur De Baander kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelling te laat wordt geleverd of dat haar mensen te laat arriveren, door overmacht als file, ongelukken, pech onderweg, of het niet kunnen vinden van het opgegeven adres.
* als de huurder zelf het biereiland haalt en retour brengt, zal huurder bij diefstal van gehuurde biereiland tijdens de huurperiode, de sleutel moeten overhandigen van het disselslot wat huurder is meegegeven door verhuurder. Kan huurder dit niet overhandigen dan zal huurder aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade van de verhuurder.
* als de huurder zelf het biereiland haalt en retour brengt, zal de huurder een kopie van rijbewijs en of ID kaart moeten overhandigen.
* voor de huur van het biereiland wordt een borg gevraagd van € 750,00 per huurperiode. Dit bedrag moet een week voor huurperiode zijn overgemaakt naar verhuurder, en zal teruggestort worden binnen een week na terugkomst biereiland.

Retourlevering:
* Het materiaal dient te worden terug geleverd in de staat zoals het door Tap en Tentverhuur De Baander is aangeleverd.
* indien de materialen onvoldoende schoon zijn, worden er reinigingskosten in rekening gebracht.
* Tellen en inspectie van de materialen gebeurt bij retourlevering, Tap en Tentverhuur De Baander kan echter ook achteraf vaststellen dat er materialen zijn beschadigd, missen of niet schoon zijn en hiervoor de kosten in rekening brengen.

Drank afname:
* Geleverde drank gaat altijd op nacalculatie. Het eindbedrag kan lager of hoger uitkomen, naar gelang er wordt gedronken.
* Van de door u bestelde en door ons retour genomen dranken, wordt 90 % gecrediteerd. Alleen de niet aangebroken flessen en niet aangesloten vaten bier worden gecrediteerd.
* Van achtergebleven flessen of vaten waarop statiegeld zit, wordt het statiegeld in rekening gebracht.

Betaling:
* Alle betalingen zijn á contant bij aflevering tenzij anders overeengekomen.
* Bij betalingen achteraf hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, het bedrag kan worden overgemaakt op onze bankrekening zoals genoemd op de factuur.
* Indien de huurder niet voldoet aan zijn betalingsverplichting dan wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de dag dat de huurder in gebreke is.
* Als de betaling moet worden bewerkstelligd door derden dan zijn alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder.
* Reclame en of een tegenvordering geven niet het recht om betaling te weigeren of op te schorten.

Aansprakelijkheid / Overmacht:
Tap en tentverhuur de baander kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen en/of diensten ter beschikking van de huurder stelt.
Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, tenzij in het contract anders is bepaald.

 

WhatsApp Neem contact op